• <blockquote id="aayaa"><center id="aayaa"></center></blockquote>
 • Ban t? ch?c

  Hi?p h?i c?ng nghi?p thu?c BVTV Trung Qu?c(China Protection Industry Association vi?t t?t là “CCPIA”) thành l?p vào n?m 1982, là m?t trong nh?ng hi?p h?i thành l?p s?m nh?t c?a c?ng nghi?p hóa ch?t t?i Trung Qu?c, ??ng th?i là t? ch?c duy nh?t liên hi?p các nhà cung c?p thu?c BVTV. CCIPA là bao g?m 643 xí nghi?p xu?t s?c nh?t trong l?nh v?c thu?c BVTV, s?n l??ng, s?n giá tr? s?n xu?t và t?ng doanh thu chi?n c?a 90% c?a ngành ngh? này. AgroChemEx là tri?n khai vào tháng 10 m?i n?m t? ch?c b?ng CCPIA, là h?i ch? tri?n l?m chuyên nghi?p nh?t t?i Trung Qu?c.


  AgroChemEx s? ??a cho b?n gì?

  B?n có th? thu ho?ch gì t?i ?ay?

  •  Xí nghi?p có th?m gia: Tri?n hi?n nh?ng xí nghi?p có ?? ?i?u ki?n doanh nghi?p s?n xu?t h?p pháp trong ngành thu ?c BVTV t?i Trung Qu?c, c?ng ty th??ng m?i có uy tín t?t và nh?ng xí nghi?p có liên quan ??n nguyên li?u, v?t ch?t trung gian, surfactant, bao bì và thi?t b? c?a ngành này.
  •  Quy m? c?a h?i ch? : Có kho?ng 600 xí nghi?p ??n t? h?n 10 n??c và khu v?c trên th? gi?i ?i th?m gia, di?n tích là kho?ng 30,000 mét.
  •  Ng??i ?i th?m quan: Có 25,000 ng??i chuyên nghi?p ?i th?m quan ??n t? 100 n??c và khu v?c trên th? gi?i, trong ?ó có 20% là ng??i có yêu c?u mua hàng.
  •  Các c? quan qu?n ly chính ph? và chuyên gia c?a ngành thu?c BVTV trên th? gi?i s? phan tích chính sách c?a th? gi?i, giao l?u nhung th?ng tin c?a th? tr??ng và chia s? k?t qu? nghiên c?u m?i
  •  Là n?n t?ng cung c?p s?n ph?m n?ng d??c d? nh?t trên th? gi?i, bao g?m s?n ph?m có lo?i nhi?u nh?t, ph?c v? chu ?áo nh?t, m?ng nhà cung c?p l?n nh?t và giá h?p ly nh?t.
  •  Chúng t?i chan thành hoanh ngênh các b?n ??n và s? h? tr?: Phát th? m?i, ??t khách s?n, ??m b?o b?n có m?t chuy?n ?i tho?i m?i.

  Sau ch?n AgroChemEx?

  Ng??i liên l?c: Jack Zhao Daisy Fan Tiffany Zhang
  ?i?n tho?i: 0086-010-65084915 65086411
  Fax: 0086-010-84885001
  Email: ccpiazyj@126.com ccpiafy@126.com ccpiazyc@126.com
  Website c?a AgroChemEx: www.agrochemex.org

  •  AgroChemEx là có ch?ng nh?n b?ng chính ph? Trung Qu?c, kh?ng vi ph?m quy?n s? h?u trí tu?, có uy tín cao
  •  AgroChemEx là có m?i trr??ng nhan ???c nh?ng th?ng tin c?p nh?t c?a ngành thu?c BVTV t?i Trung Qu?c, là cánh giò c?a gia c? trong ngành này.

  日本综合视频
 • <blockquote id="aayaa"><center id="aayaa"></center></blockquote>